Företagsförvärv – “people integration” behöver en SMART analys för högre ROI

dubbla-isberg

För företag i flera branscher är det svårt att växa organiskt. Det blir naturligt med förvärv av kompletterande bolag för att öka innovationsförmåga, kostnadssynergier eller en bredare produktportfölj.

I förvärv så hävdas ofta att man köper ”know-how” och den viktigaste tillgången medarbetarnas kompetens, relationer och erfarenhet. Ofta förbises dock detta. Trots att det är just dessa faktorer som ska ge bästa förutsättningar att leverera önskade värden av förvärvet.

Se organisationen genom en ny lins

Det är lätt att vid förvärv fokusera på balansräkningens tillgångar och inte tillräckligt uppmärksamma människor och relationer inom organisationer. Varför är det så? Därför att vi är vana vid att göra på samma sätt som vi alltid har gjort, men problemet är att då kommer vi få det vi alltid har fått, det vill säga misslyckade värderealiseringar av förvärv.

Tänk dig istället att kunna analysera relationer, nätverk och samverkan i organisationen på samma sätt som du värderar andra tillgångar – och ha de insikter som behövs för att effektivt integrera medarbetarna. Från studier av exempelvis McKinsey ser vi att företag som lyckas med integration av medarbetare har ett aktievärde som är 6 till 12 procent högre än de som inte lyckas.

Ett av de skäl som anges till varför förvärv och fusioner misslyckas är kultur. Medan kultur verkligen är något varje företag har, är min uppfattning att det inte är orsaken till varför integrationen misslyckas. Jag ser kultur mer som en term vi använder för att definiera vad vi inte kan förklara på ett bättre sätt då det snarare är en konsekvens.

Ett problem är att organisationer kan liknas med ett isberg. Ovan vattenytan finns formella strukturer som organisationsschema, processer, balansräkning, resultaträkning etc. Under vattenytan finns nätverk, samverkan, informella ledare, go to-experter, förtroende, isolerade öar och flaskhalsar.

Vi tror att det verkliga problemet ligger i samverkan vid sammanslagningen av de två organisationerna, här behövs bättre beslutsunderlag och insikter för att lyckas med integrationen.

Nya fakta och statistik för att säkerställa förvärvsvärdet

När integrationsarbetet planeras och genomförs saknas ofta insikt och fakta kring hur isberget ser ut. Utan fakta finns det risk att fel personer involveras i integrationen. Kritiska integrationsgap missas eller så blir nyckelpersoner förbisedda vilket leder till att de slutar eller att expertgrupper inte integreras effektivt.

För att realisera investeringens värde bygger det ofta på medarbetares förmåga till samverkan. Idag används väldigt lite statistik och data över medarbetarnas samverkan i organisationen. Utan fakta finns det risk att viktiga insikter inte lyfts fram med resultatet att önskade effekter uteblir.

Kaptenen kan inte styra skutan med ögonbindel eller utan kunskap om kundteamens samverkan. Risken är också att experterna inte utbyter kunskap med varandra eller att informella ledare med nyckelkompetens förbises och inte blir tillräckligt involverade utan blir ”isolerade öar” med konsekvensen att de slutar.

integrationsindex

För att etablera integrationen behövs:

·         täckningsgrad, tillräckligt många relationer mellan bolagen (coverage).

·         öppenhet, medarbetare söker kunskap och expertis över den tidigare bolagsgränsen (openess).

·         starka relationer med förtroende som säkerställer effektivitet (trust).

Vi rekommendera att börja mäta ett Integrationsindex som tar hänsyn till dessa faktorer och som ger insikt i om integrationen går i rätt riktning. Integrationsindex är baserat på etablerad teori om sociala nätverk som anpassats till organisationer och är ett nyckeltal som mäter ”people integration.

I ett affärsklimat under stor förändring behöver ledare nya instrument för att kunna skapa förutsättningar så att medarbetare kan agera som ett integrerat team.

Det behövs mer fakta och statistik på hur organisationen ser ut under vattenytan (isberget) för att lyckas med realisering av värdena vid förvärv. Att gå från tyckande till vetande och med hårda fakta belysa samarbetsmönster som tidigare inte är kända blir en framgångsfaktor.

 

Kommentera - vad är din åsikt?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s